Bloony’s Ballonschool 

Vertegenwoordigd door Feestbeestje Entertainment

ALGEMENE VOORWAARDEN 2023
Online Cursus – Ballonschool.nl

Deze voorwaarden zijn van toepassing op online trainingen georganiseerd door Feestbeestje Entertainment.

Artikel 1 Inleidende bepaling.

In deze algemene voorwaarden hebben onderstaande begrippen de volgende betekenis :
Feestbeestje Entertainment, (verder genoemd met de afkorting FBE) gevestigd te Voorschoten, Annie MG Schmidtlaan 118, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel, nummer: 28077653 onder handelsnaam Feestbeestje Entertainment
Workshop/cursusovereenkomst : De overeenkomst die tot stand komt op het moment door schriftelijke of mondelinge aanmelding van de participant bij een workshop/training van FBE. Hierdoor verbindt FBE zich jegens de participant tot het verschaffen van een door FBE aangeboden en door haar gemaakte workshop/cursus.
Participant: De partij met wie FBE een workshop/cursusovereenkomst heeft gesloten, welke onderworpen is aan deze algemene voorwaarden.

Artikel 2 Totstandkoming en inhoud overeenkomst.

De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de participant van het aanbod van FBE. De participant, die een workshop/cursus ook namens andere deelnemers boekt is hoofdelijk aansprakelijk voor alle andere (mede-) participanten, die hij / zij aanmeldt. Bij het aanmelding van / door een minderjarige is schriftelijke toestemming van de wettelijk vertegenwoordiger noodzakelijk.

Artikel 3 Betaling. 

De betaling geschiedt voordat de workshop/training geleverd wordt. Is de participant in gebreke of in verzuim met het nakomen van financiële verplichtingen dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening van en buiten rechte voor rekening van de participant.

Artikel 4 Wijzigingen door Feestbeestje Entertainment. 

FBE heeft het recht de workshop/cursusovereenkomst op te zeggen, bij onbehoorlijk gebruik van de workshop/training, bij het kopiëren en/of inloggegevens door te geven aan derden.
Als gewichtige omstandigheden daartoe aanleiding geven behoudt FBE zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het programma.
Gewichtige omstandigheden zijn omstandigheden die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van FBE aan de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd. Deze verplichting vervalt wanneer de wijziging aan de participant kan worden toegerekend. De hieruit voortvloeiende schade komt dan voor rekening van de participant.
Indien de oorzaak van de wijziging aan FBE kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van FBE.
Als beide partijen schuld hebben aan de wijziging, dragen beide partijen ieder hun eigen schade.

Artikel 5 Aansprakelijkheid. 

FBE aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van participanten, noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de workshop/training.
Ballonnen zijn niet geschikt voor kinderen onder de 8 jaar, ivm verstikkingsgevaar. Houd te allen tijde toezicht op uw kinderen als zij ballonnen gebruiken. Laat kinderen nooit alleen met ballonnen.
FBE aanvaardt geen aansprakelijkheid voor letsel of schade als gevolg van het gebruik van de materialen die bij deze cursus geleverd worden.
Als de workshop/training niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de participant op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben, is de participant verplicht daarvan zo spoedig mogelijk mededeling te doen aan FBE. Eventuele schade wordt door FBE vergoedt tenzij de tekortkoming in de nakoming niet aan FBE is toe te rekenen noch aan de persoon / organisatie van wiens hulp / medewerking bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik wordt gemaakt, omdat:
– De tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is toe te rekenen aan de participant.
– De tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst niet kon worden voorzien of niet kon worden opgeheven en / of toe te rekenen is aan een derde die niet bij de levering van de workshop/cursus is betrokken.
– De tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst te wijten is aan een gebeurtenis die de workshop/cursusorganisator of degene van wiens hulp bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikt maakt, met in achtneming van alle mogelijke zorgvuldigheid niet kon worden voorzien of verhelpen.
Er sprake is van overmacht: abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich er op beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden. Indien de workshop/training niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de participant op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben wegens omstandigheden die noch aan de participant noch aan FBE zijn toe te rekenen, draagt ieder zijn eigen schade. ?Indien FBE aansprakelijk is voor derving van workshops/trainingssgenot, bedraagt de vergoeding ten hoogste éénmaal de workshop/trainingssom.

Artikel 6 Verplichtingen van de participant. 

De participant die zodanig hinder of last oplevert dat een goede uitvoering van een workshop/training daardoor wordt bemoeilijkt, kan door FBE de workshop/training worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de participant.

Artikel 7 Annulering  

Annulering is niet meer mogelijk nadat de inlogcodes verzonden zijn. Voor die tijd is het mogelijk om binnen 7 dagen kosteloos te annuleren.
Na deze 7 dagen kan er niet meer geannuleerd worden. 

Artikel 8 Klachtenbehandeling. 

Een geconstateerde tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst moet zo spoedig mogelijk worden gemeld bij FBE, opdat deze een passende oplossing kan treffen. Als een tekortkoming niet bevredigend wordt opgelost, moet deze uiterlijk binnen één maand na de workshop/training schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij FBE. U krijgt daarop binnen 30 dagen schriftelijk een inhoudelijke reactie.

Artikel 9: Duur van de online cursus

Na aanschaf van de cursus heb je een 3 maanden toegang tot de cursus, inclusief toegang tot Bloony’s Ballonclub. Na afloop van deze drie maanden kun je lid worden van de Ballonclub, en meedoen aan de webinars en JamZooms. Als je lid bent van de Ballonclub, houd je toegang tot de cursus.
Toegang tot de besloten facebookgroep is voor onbepaalde tijd, mits de participant zich houd aan de regels van deze groep. Per 1 april 2023 zijn wij minder aanwezig op Facebook, je kunt ons dan voor support bereiken via email of via Bloony’s Ballonclub.

Copyright 2023 Feestbeestje Entertainment

hondje website

 

POPUP MET HOND

You have Successfully Subscribed!

 

POPUP MET HOND

You have Successfully Subscribed!

Hulp nodig? Vraag het ons..